هاست دانلود

DL-1

فضا 10 گیگابایت
پهنای باند نامحدود
اکانت FTP دارد
رپید لیچ دارد
دیتابیس ندارد
بکاب ندارد

DL-2

فضا 30 گیگابایت
پهنای باند نامحدود
اکانت FTP دارد
رپید لیچ دارد
دیتابیس ندارد
بکاب ندارد

DL-3

فضا 50 گیگابایت
پهنای باند نامحدود
اکانت FTP دارد
رپید لیچ دارد
دیتابیس ندارد
بکاب ندارد

DL-4

فضا 100 گیگابایت
پهنای باند نامحدود
اکانت FTP دارد
رپید لیچ دارد
دیتابیس ندارد
بکاب ندارد

DL-5

فضا 200 گیگابایت
پهنای باند نامحدود
اکانت FTP دارد
رپید لیچ دارد
دیتابیس ندارد
بکاب ندارد